Feedback

Licitaciones y Adjudicaciones de Macedonia

Se han encontrado 874 concursos públicos con estos criterios Página: 1 ( de 88)
  Título Publicado Plazo Lugar Ejecución
Набавка на услуги за одржување и доградување на софтверот за решавање и исплата за потребите на Фондот 15.11.18 05.12.18 Macedonia
Набавка, транспорт и вградување на тампон од дробен камен 15.11.18 26.11.18 Macedonia
Вршење стручен надзор над Одржување, реконструкција-надградба на постоечки асфалтен коловоз низ градот и населените места, Набавка и монтажа на нова урбана опрема и поправка и одржување на постоечка урбана опрема, Изградба на улица бр.10 крак 2 во с.Ињево 15.11.18 20.11.18 Macedonia
компатибилни тонери 15.11.18 20.11.18 Macedonia
ЈН на стоки- набавка на професионални машини за перење 15.11.18 26.11.18 Macedonia
Изработка на проектна документација и ревизија на проектна документација за потребите на ОПштина Штип 15.11.18 05.12.18 Macedonia
Осигурителни услуги 15.11.18 20.11.18 Macedonia
Моторен бензин и течен нафтен гас 15.11.18 22.11.18 Macedonia
групна јавна набавка на услуга 1. Да се изврши групна јавна набавка на работи (демонтажа на старите, изработка и монтажа на нови ПВЦ прозорци во: 15.11.18 26.11.18 Macedonia
ЈН на работи- внатрешно надворешна реконструкција во домот 15.11.18 26.11.18 Macedonia

Набавка на услуги за одржување и доградување на софтверот за решавање и исплата за потребите на Фондот

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Набавка, транспорт и вградување на тампон од дробен камен

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Вршење стручен надзор над Одржување, реконструкција-надградба на постоечки асфалтен коловоз низ градот и населените места, Набавка и монтажа на нова урбана опрема и поправка и одржување на постоечка урбана опрема, Изградба на улица бр.10 крак 2 во с.Ињево

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

компатибилни тонери

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

ЈН на стоки- набавка на професионални машини за перење

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Изработка на проектна документација и ревизија на проектна документација за потребите на ОПштина Штип

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Осигурителни услуги

Tipo Contrato Servicios
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

Моторен бензин и течен нафтен гас

Tipo Contrato Suministro
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

групна јавна набавка на услуга 1. Да се изврши групна јавна набавка на работи (демонтажа на старите, изработка и монтажа на нови ПВЦ прозорци во:

Tipo Contrato Obras
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR

ЈН на работи- внатрешно надворешна реконструкција во домот

Tipo Contrato Obras
Tipo Documento Licitación
Importe Estimado 0 EUR